VIKTORA, L. Poháněná horizontální válečková dráha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá konstrukčním řešením poháněné horizontální válečkové dráhy. V práci je logicky uspořádáno řešení tohoto návrhu, ale některé parametry postrádají opodstatnění. Práce má výbornou kvalitu textového zpracování, grafická úprava obsahuje kvalitní schémata. Bakalářská práce je z hlediska zpracování na dobré úrovni, ale z důvodu drobných chyb při výpočtu některých vzorců je několik výsledků nepřijatelných. Některé výpočtové chyby jsou vážnějšího rázu, jako na str. 19 výpočet obvodové síly, která je se vzdáleností od motoru zatížená účinností převodu. Dále na str. 20 uveden špatný výpočet délky řemene. Tyto výpočtové chyby jsou však kompenzovány vcelku zdařilými částmi práce, jako např. pevnostními kontrolami válečku a rámu. Koncepčně se studentu nepovedla technologie upevnění válečků v rámu. Z výkresů není zcela jasné montážní provedení do horizontální roviny. Nepovažuji to za zdařilé řešení, ale v rámci možností je to opravitelné. Až na pár formálních nedostatků se autor v textu vyjadřuje technicky a ve své práci prokázal znalosti získané studiem na vysoké škole.Výkresovou část práce má úplnou dle zadání a vcelku zdařilou. Ve výkresové části se student nedopustil vážnějších chyb. Po formální je práce hodnotná. Doporučuji tuto práci k obhajobě. Otázka pro studenta: Jaká je účinnost sériově řazených řemenových převodů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Technická zpráva i výpočet jsou provedeny standartním způsobem, rámcově řešen pevnostní výpočet a detailně konstrukční uzly. Výkres sestavy by měl obsahovat kotevní plán, možnost pro vhodné kotevní šrouby a rozměr výškové stavitelnosti stojin. Po prokázání způsobu napínání plochých řemenů při obhajobě možno tuto práci hodnotit kladně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26378