LEŠANOVSKÝ, J. Využití laserinterferometru Renishaw pro měření přímosti a rovinosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pata, Vladimír

Diplomant pracoval přesně dle mých pokynů, pravidelně konzultoval a pracoval s doporučenou literaturou. DP je na výborné úrovni, jak po stránce teoretické, tak i praktické. DP bude velmi kvalitně využita ve výukovém procesu. Z důvodu značné časové náročnosti zpracování DP, jsem zjednodušil DP v oblasti týkající se rovinnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlček, Jan

Práce přináší vyčerpávající přehled dostupných metod pro měření zadaných úloh. Přínosem je porovnání metod prezentace výsledků rozšířeným laserovým systémem s výpočtem dle národní normy, srovnání shody obou metod výpočtu a prezentace výsledků. Předpokládám, že prezentace byla předána vedoucímu práce a bude dobře využitelná ve výuce. Očekával bych zmínku o přesnosti požité metody, nejistotě měření a diskusi velkého rozdílu ve shodě mezi výpočtem dle ČSN a software při měření přímosti Y vzhledm k X ve srovnání s měřením přímosti X vzhledem k Y. Při měření rovinnosti je vhodné zmínit kriterium akceptance výsledků,případně provést diskusi výsledků vyhodnocení pomocí sw. EXCEL a Renishaw. Celkově práce působí uceleným, graficky vyváženým dojmem, je zaměžena na dosažení cíle na základě pochopení dostupných metod a aplikace zvolené metody měření. Získané výsledky jsou využitelné i pro uživatele z praxe při porovnání metod prezentace výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13278