BÁRTOVÁ, L. Kinetika šíření krátkých únavových trhlin v superduplexní oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Polák, Jaroslav

Práce je věnována aktuální problematice vlivu středního napětí na únavovou životnost a zejména kinetiku šíření krátkých trhlin v technicky důležitém materiálu, duplexní austeniticko-feritické oceli. Studentka provedla poměrně obsáhlý rozbor literatury vztahující se k tomuto problému a prokázala tak, že se dobře dovede orientovat v dané problematice. Při vlastním řešení náročného problému využila zkušeností a experimentálního vybavení na pracoviští Ústavu fyziky materiálů AV. Zvládla obtížnou experimentální práci s náročnými experimentálními zařízeními i včetně vyhodnocení řady rozdílných experimentů. Její práce byla částečně komplikována nutnou opravou nejdůležitějšího experimentálního zařízení (počítačem řízeného elektrohydraulického pulzátoru) a v důsleku toho stačila provést měření jen na jedné hladině amplitudy napětí pro různá střední napětí. Navíc však provedla důkladná měření vlivu asymetrie cyklu na únavovou životnost včetně měření cycklické plastické reakce při různých stupních asymetrie cyklu. Tyto originální výsledky týkající se cyklické plastické reakce materiálu při asymetrickém zatěžování jí umožnily lépe diskutovat vliv asymetrie zátěžného cyklu na životnost i na kinetiku šíření únavových trhlin. Přestože v daném časovém období nezískala objemné experimenální údaje, je její práce v tomto směru průkopnická a mohla by být dobrým základem doktorské disertační práce. Nutno též ocenit výsledky pozorování způsobů iniciace únavových trhlin a dokumentaci finálních makroskopických trhlin. V souhrnném hodnocení se domnívám, že přes omezený rozsah diskuse přinesla diplomová práce nové cenné výsledky a spolu s dobrou úrovní jejich prezentace hodnotím práci jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Pantělejev, Libor

Posuzovaná práce se zabývá se vlivem asymetrie únavového cyklu na únavovou životnost a kinetiku šíření krátkých únavových trhlin. Teoretická část práce je psána srozumitelně, byť obsahuje jisté nepřesnosti. V experimentální části práce se místy vyskytují nepřesné a někdy zavádějící formulace týkající se interpretace výsledků. Práce však i přes uvedené připomínky splňuje požadavky kladené na diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 13251