BECK, M. Možnosti energetického využití biomasy - výroba bioplynu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Michal

Kvalitní práce, která teoretické poznatky získané v literatuře doplňuje příkladem jejich praktického použití. Student přistupoval ke zpracování daného tématu samostatně a iniciativně. O jeho zájmu o danou problematiku svědčí skutečnost, že některé z uváděných údajů získal při osobní návštěvě prezentovaného zařízení - bioplynové stanice Velký Karlov. Práce splňuje všechny požadavky na ni kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejčík, Jiří

Cílem předložené bakalářské bylo provést úvodní studii výroby bioplynu z biomasy a jeho následného energetického využití, včetně případných příkladů realizace. Autor práci o 27 stranách, včetně povinných příloh, rozdělil do 5 hlavních kapitol, ve kterých postupně popisuje cíl práce a způsob získávání informací, způsob výroby bioplynu, možnosti využití výroby bioplynu na území ČR a ekonomické hodnocení výroby bioplynu. Po grafické a gramatické stránce je předložená práce na velice vysoké úrovni s minimem překlepů. Po obsahové stránce bych uvítal v některých částech detailnější popis technologie či názornější obrázky, které jsou běžně dostupné na internetu. Na druhou stranu vysoce oceňuji část práce věnovanou bioplynové stanici ve Velkém Karlově, která obsahuje množství cenných informací ze skutečného provozu bioplynové stanice. Vytyčených cílů bakalářské práce bylo dosaženo a doporučuji práci k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28597