JAŠEK, F. Tepelná čerpadla – monitoring reálného provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Michal

Téma práce, které vzniklo z podnětu autora, je v kategorii bakalářských prací poměrně nezvyklé a svědčí o zájmu studenta o danou problematiku i o jeho technických schopnostech. Autor se jím zabýval systematicky po celou dobu určenou ke zpracování. Vlastní realizace měření si vyžádala nemalé úsilí a přinesla i zajímavé výsledky. Samotná práce je zpracována kvalitně, na velmi dobré odborné i formální úrovni. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štětina, Josef

Obsahem práce jsou Tepelná čerpadla – monitoring reálného provozu. Text bakalářské práce má 42 stran textu a jednu přílohu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části a je členěn do kapitol a podkapitol. K vlastnímu textu mám tyto výhrady: -U jednotlivých veličin v textu by měli být uváděny jednotky -Bylo by vhodné v textu používat pojmy a značení, které je zavedeno v předmětu Termomechanika - Mezi číslem a jednotkou by vždy měla být mezera Lze ocenit, že práce není rešeršní, ale že je zaměřena prakticky na změření a analýzu reálného tepelného čerpadla. Student osadil měřením skutečné čerpadlo, zprovoznil měřicí software, provedl měření v průběhu části topné sezóny a vyhodnotil topný faktor. Student čerpal jak z domácí literatury a využil i Internetové zdroje. Student prokázal schopnost samostatně zpracovat dané téma, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28593