OTÝPKA, J. Identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Patočka, Miroslav

V teoretické části práce se student zabýval možnostmi vytvoření přesného náhradního zapojení asynchronního motoru ve tvaru Gama-článku, inverzního Gama-článku a obvyklého T-článku. Výsledkem praktické části práce jsou experimentálně získaná data, naměřená na dvou různých asynchronních motorech. Na základě těchto dat student identifikoval parametry náhradního zapojení ve tvaru Gama-článku a pomocí identifikovaných parametrů zpětně teoreticky spočítal momentové a proudové charakteristiky obou měřených motorů. Student přistupoval k řešení praktických i teoretických úkolů velmi zodpovědně a iniciativně. V průběhu řešení prokázal velmi dobré teoretické i praktické znalosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Běloušek, Josef

Student se ve své práci zabývá možnostmi identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního stroje ve tvaru Gama-článku, inverzního Gama-článku a T-článku. Jedním z uvedených způsobů je identifikace parametrů náhradního zapojení z hodnot měření naprázdno a nakrátko. Druhým způsobem je identifikace pomocí metody blízkých bodů. Identifikace je prováděna na dvou různých asynchronních motorech. Výsledkem práce je srovnání naměřené momentové a proudové charakteristiky asynchronních motorů s charakteristikami teoreticky spočítaných. Práce má rozsah 62 stran a 6 stran příloh. Členění práce do kapitol je logické, práce je bez gramatických a formálních chyb. Použité úvahy a výpočty neobsahují zjevné chyby. Práci lze vytknout určitou nepřehlednost a obtížnou čitelnost. Student přistupoval k řešení praktických i teoretických úkolů velmi zodpovědně a iniciativně. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 13242