TKACZ, J. Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zmrzlý, Martin

Student projevil značnou míru samostatnosti při řešení úkolů. Úroveň praktického provedení byla vysoká, stejně jako zpracování výsledků. Vytknout lze mírné nedostatky při formulaci některých teoretických oddílů a diskuse, která byla podána sice logicky správně, její formulace však byla místy nepřehledná až nejednoznačná. Celkově lze nabyté znalosti a dovednosti studenta, stejně jako hodnotu jím vytvořených výsledků, hodnotit vysoce kladně. Práce navíc podává popis dříve nepublikovaného jevu koroze fáze gama hořčíkových slitin v mírně okyselené destilované vodě. Student má značný potenciál rozvinout téma v rámci postgraduálního studia. Na základě výše uvedených skutečností práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šoukal, František

Diplomová práce Bc. Jakuba Tkacze se věnuje studiu korozních vlastností hořčíkové slitiny AZ 91, legované asi 9% Al a 1 % Zn. Student vypracoval velmi obsáhlou a dobře logicky členěnou teoretickou část diplomové práce vycházející z naprůměrné literární rešerže (celkem 53 citací). Teoretická část práce je zaměřená na vlastnosti a výrobu hořčíku a jeho slitin, dále na obecný popis procesu koroze a v závěru se zabývá korozí hořčíku a jeho slitin. Experimentální část práce se zabývá stanovením korozní rychlosti slitiny AZ 91 v prostředí užitkové a destilované vody a 3% roztoku NaCl. Zde působí určitou obtíž při čtení práce oddělení výsledků a jejich diskuze do dvou velkých kapitol, které vynucuje neustálé listování. Získané výsledky jsou ovšem velmi kvalitní a dobře statisticky podložené. Velice překvapivé jsou zejména výsledky korozního napadení slitiny destilovanou vodou, které ukazují neuvěřitelně rychlou a selektivní korozi gama fáze prostupující po 8 hodinách již celým vzorkem. Na druhou stranu v práci není nikde jasně uvedena charakteristika gama fáze. V diskuzi výsledků na str. 57 v rov. 12 chybí negativní náboj hydrogenuhličitanového iontu. Diplomová práce Bc. Jakuba Tkacze je celkově na velice dobré úrovni a prokazuje schopnost diplomanta samostatně shromažďovat experimentální výsledky a následně je odpovídajícím způsobem vyhodnocovat a vyvozovat z nich přiměřené závěry. Diplomovou práci Bc. Jakuba Tkacze hodnotím známkou A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24226