ŽIDEK, M. Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová Weissmannová, Helena

Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů v odpadních vodách, což je stále aktuální téma z hlediska možností odstraňování fenolů z odpadních průmyslových vod. V teoretické části práce se student zabývá odstraňováním fenolu z vod a zaměřuje se na mechanismus odstranění adsorpce. V této části práce charakterizuje základní adsorbenty používané pro odstraňování fenolu a úzce se zaměřuje na skupinu jílových minerálů a bentonitů. Experimentální část se zabývá možností odstraňování fenolu z vodného prostředí mechanismem sorpce na bentonitu 75 za různých podmínek pH a času. Získaná data jsou podrobeny diskuzi V závěru práce student hodnotí nejvhodnější podmínky sorpce fenolu na Bentonitu 75. V práci bylo využito 51 literárních zdrojů, převážně cizojazyčné časopisecké literatury. Práce je po grafické a formální úrovni pěkně zpracována. Bakalářská práce splňuje požadavky na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením VÝBORNĚ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlovský,, Jiří

1. Splnění požadavků zadání - Lze konstatovat, že zadání práce bylo splněno, byl studován vliv času a pH na sorpci fenolu, včetně vlivu kadmia na sorpci fenolu. Aspirant provedl i základní statistické vyhodnocení kalibrační křivky, stanovení meze detekce a stanovitelnosti. Byl studován a diskutován i mechanismus zachycení fenolu na jíl. 2. Logické členění práce - Celá bakalářská práce je logicky členěna celkem do sedmi kapitol včetně seznamu použitých zkratek a symbolů, kapitoly na sebe dobře navazují. Dobře hodnotím kapitolu Teoretická část, především kapitolu o jílových minerálech, kde je vyčerpávajícím způsobem popsáno rozdělení těchto materiálů a jejich vlastnosti. 3. Kvalita zpracování výsledků - Práce je, co se týče praktické části dobře zpracována. Vliv času na sorpci je průkazný, dá se konstatovat, že do čtyř hodin od začátku sorpce se již sorbované množství fenolu nemění, přičemž nejvyšší je pro pH 9. U časových závislostí sorpce při třech hodnotách pH jsou výsledky doplněny o konečné sloupcové grafy. Někdy ovšem chybí trochu lepší diskuze k výsledkům. 4. Interpretace výsledků, jejich diskuze - Výsledky jsou vcelku dobře interpretovány a odiskutovány. Chybí mi ovšem trochu podrobnější diskuze sorpcí fenolu při jednotlivých hodnotách pH. Pro lepší názornost mohly být zobrazeny také jednotlivé hodnoty nasorbovaného množství fenolu u jednotlivých sloupců v Grafu 10. Chybí také výsledné časy v rámci tohoto grafu, kdy došlo k maximální sorpci, a pro sloupec, kde je uvedeno kadmium, chybí při jaké hodnotě pH je fenol nasorbován. Až teprve z textu je patrné, že se jedná o hodnotu pH 7. Proč nebyl sorbován fenol i s kadmiem pro další hodnoty pH, tedy pro pH 4 a 9? 5. Využití literatury a její citace - Literatura o 51 odkazech je plně dostačující a pro tuto bakalářskou práci je velmi nezvyklá. Velice kladně hodnotím právě její množství, převážně velký počet zahraničních článků. Autor práce kriticky a objektivně zhodnotil dřívější výsledky, které byly už publikovány. Literatura je dobře zařazena do celé práce, na str. 10 v kap. 2.3.1. bych dal odkaz na literaturu, resp., doporučuji jej zařadit za větu "Ve výsledku to způsobí …", stejně tak na str. 16 kap. 2.5.1. Spíše se jedná o nevhodné zařazení literatury, které je uvedeno o kousek níže. 6. Úroveň jazykového zpracování - Práce je napsána s předepsanou jazykovou úpravou, někdy se objevují ne příliš zdařilé formulace a překlepy, přesto nikterak nesnižují obsahovou úroveň práce. 7. Formální úroveň práce - celkový dojem - Formální pohled na práci je velmi dobrý, úprava kapitol je někdy méně vhodná. Číslování vzorců v jednotlivých kapitolách je nezvyklé a není také příliš vhodné, někdy je i matoucí. Obr. 1 není v dobré kvalitě. Tyto aspekty mírně snižují dojem na práci. Zásadní formální nedostatky ovšem práce nemá. 8. Závěry práce a jejich formulace - Závěry práce jsou správné, i jejich formulace je celkem dostatečná. Některé závěry mohly být trochu více rozepsány. Nesnižuje to ale opět celkovou úroveň práce. Připomínky: - Doporučuji v příštích pracích dávat odkazy na literaturu před tečku, tedy před koncem věty, viz např. str. 8, kap. 2.1. poslední věta. - Kap. 2.3.1, číslování vzorců, lépe používat číslování dle čísla kapitol a počtu vzorců, např. (2.3.1.-1.), event. číslovat od 1 do …n. - str. 13, obr. 1, není v dobré kvalitě. - Překlepy na str. 24 a 25. - Ion nebo iont, nutno sjednotit v celé práci. - Např. str. 30, bentonit 75, je název produktu, proto Bentonit 75. - str. 31, pod Tab. 4, je uvedeno anodizace, má být apodizace Happ-Genzel. - Na str. 32, Graf 1, je uvedena kalibrační křivka fenolu při vlnové délce 270 nm do koncentrace 6 mg/l. Absorbance je přitom cca 1,9, což je velmi vysoká a nezvyklá hodnota i přes velmi dobrý korelační koeficient, jelikož platnost Lambert-Beerova zákona je cca do absorbance 1,4, obecně se doporučuje mít absorbance při měřeních do 1 až 1,2. Z obrázku je patrné, že zde již dochází při vyšších koncentracích k ohybu křivky. Stačila by kalibrační řada do cca 3,5 mg/l. - Doporučuji pro černobílý tisk, pokud půjde část výsledků do článku, viz Graf 10 na str. 40, použít jiné značení pro sloupce, např. šrafování atd., jelikož při černobílém tisku je rozlišení sloupců nezřetelné. Doporučuji vůbec Graf 10, bude-li součástí článku, celý přepracovat. - Pro lepší názornost mohly být zobrazeny i jednotlivé hodnoty nasorbovaného množství fenolu u jednotlivých sloupců u Grafu 10, popř. mohly být dány do tabulky. - Chybí také výsledné časy u Grafu 10, kdy došlo k maximální sorpci a pro sloupec, kde je uvedeno kadmium, chybí při jaké hodnotě pH je fenol nasorbován. Až teprve z textu je patrné, že se jedná o hodnotu pH 7.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24244