MAYEROVÁ, K. Možnosti kontinuálního měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Svěrák, Tomáš

Kateřina Sikorová při vypracování své bakalářské práce musela zpracovat poměrně velké množství materiálu, které se týkalo teorie Infračervené spektroskopie a matematického aparátu Fourierových transformací a musela následně též zvládnout poměrně složitou experimentální techniku. K. Sikorová projevila pří experimentálním měření své bakalářské práce, které se realizovalo ve výrobním podniku Carmeuse CZ v Mokré-Horákově, velký smysl pro týmovou práci, pracovitost i velkou dávku vytrvalosti při několikanásobném opakování měření obsahu vlhkosti gravimetrickou metodou i metodou spektrálních analýz IČ při kalibraci, validaci i při vlastních 12 hodinových měřeních celé měřicí kampaně, které jsme zorganizovali. K vyhodnocování dat K.Sikorová přistupovala s maximální korektností, pracovala samostatně a cílevědomně. Bakalářskou práci Kateřiny Sikorové hodnotím "výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Lukáš Brzobohatý

Bakalářská práce se zabývá zajímavou problematikou měření vlhkosti jemnozrnných partikulárních látek, která je bolavým místem mnoha technologií současnosti. Autorka člení předkládanou práci obvyklým způsobem - po ÚVODU se v TEORETICKÉ ČÁSTI věnuje poměrně komplikované teorii Infračervené spektroskopie, matematickému aparátu Fourierové transformace, v praxi nejvíce využívané oblasti NIR spektroskopie a reflexnímu typu vzorkovací techniky pro FM - NIR spektrálních analýz. V EXPERIMENTÁNÍ ČÁSTI jsou uvedeny klasické analyzátory vlhkosti, které byly v experimentální kampani ve výrobě vápenného hydrátu ve firmě Carmeuse CZ použity : přístroj HR83 fy Mettler Toledo a analyzátor MA 30 fy Sartorius, které jsou doplněny spektrálními přístroji řady Antaris firmy THERMO-Nicolet. V kapitole VÝSLEDKY A DISKUZE autorka uvádí přehled výsledků naměřených při experimentech obvyklou gravimetrickou cestou a dále centrální část této práce - datové soubory a jejich vyhodnocení, které byly získány při experimentech spektrálním způsobem. V této části můžeme nalézt velmi důležité bohaté soubory experimentálního materiálu kalibrace a validace, které vytváří realistickou základnu pro vlastní měření a dále vlastní naměřená spektra a jejich vyhodnocení. Po ZÁVĚRečné kapitolce lze po obvyklých přehledech SEZNAMU POUŽITÝCH literárních ZDROJŮ a značení nalézt PŘÍLOHY, ve kterých je uvedeno velmi zajímavé porovnání kontinuálně naměřených hodnot vlhkosti vyráběného vápenného hydrátu a paralelně snímaných procesních údajů teplot hydratace. Profesionálně si cením na předkládané práci především té skutečnosti, že autorka práce Kateřina Sikorová byla ochotna základní část svojí práce vypracovávat v pro ni nepohodlných podmínkách, kdy se zúčastnila jak přípravných prací měření, tak celé vlastní měřící kampaně, která se u nás ve výrobě vápenného hydrátu na konci minulého roku realizovala. Navíc je nutno konstatovat, že získaná data porovnání hodnot obsahu vlhkosti hydrátu získaná gravimetricky a kontinuálním způsobem spektrálně, jsou pro nás zajímavým materiálem, který by mohl inspirovat technology i vedení firmy k diskuzi o případných úpravách kontroly výroby vápenného hydrátu. Autorka člení práci logicky, práce je napsána stručně, věcně správně, úprava a grafická stránka práce je výjimečně pěkná. Práce beze zbytku vyplnila své zadání a obsahuje všechny atributy, které by bakalářská práce měla mít. Předkládaná bakalářská práce představuje velmi pěkný objem korektní odborné práce, která výrazně přesahuje obvyklý standard těchto prací. Dotaz pro obhajobu: Vysvětlení souvislostí mezi průběhem teplot v hydrátoru a obsahem vlhkosti vápenného hydrátu. Ing. Lukáš Brzobohatý, CCE quality manager CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Mokrá

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 24262