JÍZDNÝ, M. Od tornáda k vodní turbíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Práce je rozdělena do dvou částí: rešeršní a experimentální. V první části se snaží o zachycení výskytu vířivého proudění v technických aplikacích i v přírodě kolem nás. Tato část je velmi pečlivě zpracována po stránce obsahové i grafické. Vyzdvihuji ale především část druhou, která se zabývá studiem víru vyvolaného rotací tyčinky na dně válcové nádoby. Student v této části prokázal ohromnou iniciativu, zodpovědnost a pečlivost. Rozsah experimentálních prací (měření axiálního a radiálního rozsahu víru, vizualizace proudění, studium vlivu povrchového napětí, vyhodnocení měření) překračuje meze bakalářské práce a odpovídá práci diplomové. Student musel využít nejen znalosti z hydromechaniky, ale i fyzikální optiky a matematiky. Do budoucna může experimentální zařízení sloužit jako vhodná pomůcka při výuce Hydromechaniky pro ukázku vířivého pohybu kapalin. Připomínky mám pouze k rovnicím (23), (24) v nichž chybí některé členy, patrně se jedná pouze o typografickou chybu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rinka, Lukáš

Celková koncepce řešení úkolu Autor bakalářské práce (dále jen BP) s názvem „Od tornáda k vodní turbíně“ se zabývá vířivým pohybem tekutin vyskytujícím se jak v přírodě tak i v technických aplikacích. Práce je rozdělená na dvě hlavní části a to na část rešeršní a část experimentální. Rešeršní část je členěna do čtyř kapitol. V této části jsou uvedeny definice vírového pohybu, mechanizmy tvorby různých vírů a ve stručnosti modely základních vírů (kapitola 2). Další kapitoly se zabývají vírovým pohybem ve vesmíru (kapitola 3) a víry v Zemské atmosféře a oceánech (kapitola 4). V této kapitole jsou popsány principy výskytu tornád a hurikánů. V poslední kapitole rešeršní části (kapitola 5) se autor zbývá vířivým pohybem v technické praxi a to jak pozitivním využitím vírového pohybu tak i negativními účinky. V experimentální části (kapitola 6) si autor vytyčil tyto dílčí cíle: - Stanovení závislostí rozměru hladinového víru v axiálním směru na Reynoldsově čísle pro různé kapaliny - Určení radiálního rozměru hladinového víru - Vizualizace vírového pohybu Postupy měření a výsledky experimentů jsou dále prezentovány v této kapitole. Vizualizace vírového pohybu je dokumentována ve formě videí na přiloženém médiu. V poslední kapitole (kapitola 7) autor formuluje vlastní závěry z dat získaných z provedených experimentů. Zhodnocení vypracování bakalářské práce Rešeršní část zcela splňuje zadání BP. Členění kapitol je přehledné a logické, text je obohacen množstvím názorných obrázků. Autor provedl řadu experimentů jejichž výsledky jsou v BP prezentovány ve formě přehledných grafů s příslušnými komentáři. Experimentální část je celkově na vysoké úrovni a je vhodná pro případné další podrobnější rozpracování např. v diplomové práci. Práce je po grafické a jazykové stránce na vynikající úrovni. Celkové hodnocení Student velmi náročné zadání bakalářské práce zvládl a prokázal, že je schopen se v dané problematice orientovat. Proto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 21002