PATÁK, P. Tetris 3D - vytvořený pomocí matic z LED diod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebela, Radek

Student měl za úkol navrhnout a realizovat tetris 3D - vytvořený pomocí matic z LED diod. Zadání je splněno v plném rozsahu a v mnohém předčilo očekávání. Rád bych vyzdvihl preciznost a snahu studenta, který pracoval samostatně, přiměřeně využíval konzultace a na zadání pracoval velmi svědomitě již od jeho přidělení. Vzhledem k výše uvedenému bych nechal na zvážení předsedy a komise, zda by bylo vhodné práci navrhnout na některé ocenění, případně zvýšit hodnocení na 100 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Pust, Radim

Student v práci navrhl a realizoval 3D-tetris vytvořený pomocí matice z LED diod, čímž zcela splnil zadání. Bakalářská práce je po odborné stránce zpracována výborně. V práci je provedena pěkná diskuze jakým způsobem je možné rozšířit počet výstupních pinů mikroprocesoru. Struktura programu v mikrokontroléru je v práci vhodně popsána pomocí stavových diagramů. Práce je doplněna celou řadou originálních obrázků, které student vytvořil. Drobným nedostatkem je chybějící popis pinů ve schématu u sběrnic. Osobně bych doporučil jiný typ snímačů náklonu, použité mechanické vyžadují větší náklon zařízení, než bych od hry očekával. Po formální stránce jsem v práci neshledal žádné nedostatky. Hotové zařízení jsem měl možnost krátce vyzkoušet a mohu potvrdit, že je funkční a po mechanické stránce je rovněž velmi dobře provedené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Navrhovaná známka
A
Body
99

eVSKP id 30994