MATYÁŠOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Navrhuji, aby studentka odpověděla v rámci obhajoby diplomové práce na následující otázku: V návrhové části diplomové práce uvádíte celou řadu doporučení ke zlepšení současné situace. Která z Vašich doporučení zvažuje firma implemetovat v budoucnu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bureš, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 36828