KLUVÁNEK, J. Ladící třída pro PHP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Roupec, Jan

Autor si sám zvolil poměrně obtížné téma, které zejména svojí realizační částí přesahuje požadavky na bakalářskou práci. Zadaného úkolu se zhostil vysoce profesionálním způsobem a prokázal velmi solidní teoretické znalosti i schopnost jejich aplikace v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krček, Petr

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření ladící třídy pro skriptovací jazyk PHP. Z posledních dvou kapitol vyplývá, že student toto splnil a to přesně dle zadání. Celá práce pak svědčí o studentově vysoké úrovni znalosti této problematiky. K práci není bohužel přiložen zdrojový kód navržené třídy a není tak tedy možné ohodnotit vlastní implementaci a funkčnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 36824