PEJCHAL, L. Bezdrátový modulární systém pro řízení a sběr dat řízený pomocí PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Michal

Během řešení projektu pracoval student samostatně a iniciativně, pravidelně konzultoval průběžný stav práce a diskutoval možná řešení jednotlivých bloků. Prokázal velmi dobré teoretické i praktické znalosti, čemuž odpovídá i úroveň vytvořeného bezdrátového systému. Pro jeho realizaci vybral levné a dostupné radiové moduly, které implementoval do jednotlivých koncových zařízení systému. Celý systém je navržen modulárně, což umožňuje jeho rozšíření o další senzorická a ovládaná zařízení. Současná implementace neuvažuje provoz více vysílačů v systému (pouze 2) a umožňuje realizovat koncová zařízení jako pouze vysílací nebo přijímací, čímž se snižují nároky na realizaci systému. Pro složitější systémy s více vysílajícími stanicemi autor navrhuje použít protokol ALOHA. Formální úroveň práce je na průměrné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Tošovský, Petr

Práce je sepsána velice chaoticky, některým méně podstatným částem navrhovaného zařízení je věnována přílišná pozornost (např. sběrnice 1-Wire a teplotní čidlo) a technická terminologie je místy nejasná. Trpí tím především splnění vlastního zadání. Vlastnosti navrženého systému jsou rozebrány pouze teoreticky v úvodní části. Měření koncových hodnot spotřeby nebo dosahu není v práci zmíněno. Nicméně v rámci vytváření bakalářské práce bylo zkonstruováno podle popisu funkční zařízení včetně programu pro PC s využitím několika zajímavých řešení. Oceňuji zajímavý způsob rámcové synchronizace a použití Hammingova kódu pro kontrolu konzistence dat. Kvalita praktické části je tedy bohužel snížena nedostatky ve vlastní bakalářské práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 30996