LANGR, P. Monitorování vibrací na valivých ložiscích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování bakalářské práce student prokázal teoretické i praktické znalosti. Řešení práce věnoval patřičné úsilí. Prokázal schopnost samostatné práce jak při práci s literaturou, tak při návrhu a realizaci tvorby laboratorní úlohy pro vyhodnocení a monitorování vibrací na valivých ložiscích elektromotoru. Konzultací využíval v minimální míře. Z hlediska vedoucího nemám k práci studenta připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Klusáček, Stanislav

Hlavními cíli bakalářské práce bylo se seznamit se s problematikou diagnostiky vibrací valivých ložisek a posléze navrhnout a realizovat laboratorní úlohu pro kontrolu vibrací valivých ložisek (s instrumentací firmy ifm electronic). Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První část je teoretická a zabývá se popisem vibrací, typů ložisek a instrumentací firmy ifm electronic, kapitoly 2, 3, 4, 5. Tato část je zpracována poměrně vágně (viz například kapitola 2). Má-li cílem práce býti monitorování vibrací na ložiscích, čekal bych širší rozbor poruch-defektů ložisek a jejich příčin. Jako hlavní citovaná a použitá literatura je norma ČSN ISO 10816, které se věnuje i částečně kapitola 4, která je jakýmsi stručným výtahem, což shledávám za nedostatečné. Po formální stránce chybí citace převzatých obrázků např. obr.4, 5,.., chybí popis veličin v rovnicích (např. již zmíněná kapitola 2), v textu chybí odkazy na obrázky, atp. Praktická část bakalářské práce je popsána v kapitole 6. Zabývá se návrhem a realizací laboratorní úlohy, která spočívá v implementaci měřicího a analytického nástroje firmy ifm electronic na elektromotor ovládaný frekvenčním měničem. Student zde úspěšně využil dostupné komponenty a sestavil laboratorní úlohu, včetně popisu ovládání SW, které úloha využívá. Prezentované množství naměřených výsledků v podobě grafů (str. 41 až 48) a jejich prezentace v kapitole 6.4 ovšem nedává jednoznačnou odpověď, zda student dané problematice dostatečně porozumněl, použitá terminologie je někdy zavádějící (obálková metoda X obálková analýza). Nicméně zadání bakalářské práce bylo naplněno. Náročnost zadání BP hodnotím jako středně náročnou po stránce odborné i časové. Celkově rozsah a náplň kapitol ne vždy odpovídá jejich důležitosti. Práci chybí hlubší diskuze nad dalšími možnými laboratorními úlohami. Dále mi není jasný přínos obou tištěných příloh práce (zadání a řešení laboratorní práce), v podstatě jde o do jisté míry duplikát či doslovný výňatek z bakalářské práce. Zadání bakalářské práce bylo splněno a při řešení práce prokázal schopnosti úrovně bakalářské práce, oponent tuto práci doporučuje k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce D 33/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 38971