BASTL, O. Úprava pístu pro zážehový motor Suzuki Swift 1,3 GTi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Pan Ondřej Bastl splnil zadání bakalářské ve všech bodech. Jeho práce je po obsahové stránce i formální stránce na velmi vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce pana Bastla se zabývá úpravou pístu vozidla Suzuki Swift GTi. Nejprve byly stanoveny hlavní rozměry motoru a pístu. Následně je proveden pevnostní výpočet pístu. Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu. Bakalářská práce je jak po grafické, stylistické i obsahové stránce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28547