BILÍK, M. Motory na alternativní paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Student předložil k obhajobě pečlivě a svědomitě vypracovanou závěrečnou práci, čímž splnil všechny předpoklady pro její úspěšné obhájení a ukončení bakalářského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Bakalářská práce Michala Bilíka přináší poměrně zdařilý a ucelený přehled používaných alternativních paliv a pohonů. Po faktické stránce práce zpracovává všechny podstatné směry vývoje v dnešní době, charakteristika a vlastnosti jednotlivých paliv jsou po odborné stránce popsány výstižně a přehledně. S vyslovenými závěry lze v podstatě souhlasit. Po formální stránce je práce rovněž na dobré úrovni, i když v seznamu použitých zkratek na konci bych očekával i české názvy společně s anglickými. Zadání práce bylo splněno ve stanoveném rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28548