RICHTER, M. Digitalizace řízení procesu lyofilizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlaříková, Marie

Bc Mojmír Richter zpracoval práci, zabývající se návrhem a řízením procesu lyofilizace kolagenu. Jedná se o potravinový doplněk stravy pro zlepšení stavu kloubního systému. Diplomant pracoval samostatně a iniciativně, kontakty se zadávající firmou si zajišťoval sám. Práce má dobrou grafickou úroveň. K práci mám několik dotazů. Jaký je rozdíl mezi měrným elektrickým odporem a odporem? Jaký je mezi nimi vztah a který z nich charakterizuje vlastnost materiálu?? Uveďte i správné jednotky! Doporučuji práci přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Využití literatury C 7/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Zatloukal, Miroslav

Diplomová práce zpracovává problematiku zefektivnění výroby potravinového doplňku stravy, lyofilizací kolagelu. Předmětem řešení byla rekonstrukce staršího zařízení. Diplomant navrhl řešení, ve spolupráci s budoucím uživatelem návrh realizoval. Součástí práce jsou testy i velmi cenné záznamy výpadků zařízení. Práce je zpracována poměrně přehledně, jsou zde ovšem některé nedostatky-rozměr "měrného elektrického odporu"(snad vnitřního?) není v ohmech. Také formulace "vsádka"(str. 10), vývěva vytváří tlak 5 Pa (str. 22), …sušení se vůbec nezpustilo (str. 35) atd. Takové překlepy a nedostatky poměrně zbytečně poněkud znehodnocují úroveň předložené práce. U dílčího ekonomického hodnocení je nutné uvádět o jaké ceny se jedná, zda s DPH nebo bez. Předložená práce splňuje zadání, výsledkem je praktická realizace u výrobního podniku. Doporučuji přijmout práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

eVSKP id 15404