DUFKOVÁ, M. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační chata v lokalitě Vranovské přehrady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Klika, Pavel

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na její zpracování. Po formální stránce lze práci vytknout několik překlepů a nedostatků v uspořádání textu a nejednotné formě uvádění citací. V práci mohly být více doplněny komentáře k postupu výpočtu. Práce ukazuje úroveň cen chat ve významné rekreační oblasti a upozorňuje na některé ne zcela známé skutečnosti, jako jsou například věcná břemena "Ochrany vodního zdroje" v některých oblastech okolo vodní nádrže. Celkově je práce na dobré úrovni, doporučuji jí k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ulverová, Michaela

Předložená diplomová práce je zpracovaná v souladu s jejím zadáním. Po formální stránce má všechny předepsané náležitosti. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka zadaný cíl diplomové práce splnila.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Diplomová práce mohla obsahovat podrobnější vlastní úvahy a komentáře.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Diplomová práce je zpracována přehledně, je vhodně doplněna grafy a tabulkami, které jsou však příliš stručně komentovány. V kapitole 4.4 nejsou uvedeny odkazy na použitou literaturu.
Obtížnost a správnost řešení A Pro řešení zadané problematiky studentka použila standardní postupy. Obtížnost odpovídá zadanému úkolu.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Z praktického hlediska je tato práce přínosem pro stanovení ceny nemovitosti typu rekreační chata v lokalitě Vranovské přehrady.
Odborná jazyková úroveň A Použité odborné pojmy a formulace jsou na dobré úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B V textu se vyskytují stylistické chyby, některé obrázky v nedostatečné kvalitě, dvakrát tabulka číslo 18.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 36854