KRUTÍLEK, D. Elektronkový nízkofrekvenční zesilovač ve třídě A [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nízkofrekvenčního zesilovače s elektronkami a koncovým stupněm ve třídě A, který byl vhodně doplněn dalšími funkčními bloky přepínače vstupů, phono předzesilovače, zdroji žhavení a předpětí pro elektronky a napájecím zdrojem. Schémata zapojení všech dílčích funkčních bloků vycházejí z publikovaných amatérských a komerčních konstrukcí. Zde je třeba uvést, že student vybraná zapojení spíše vhodně zkombinoval, než že by samostatně některou část navrhnul. Z tohoto pohledu je pro mě práce zklamáním. Z předložené bakalářské práce je zřejmé, že realizace byla poměrně úspěšná a naměřené výsledky dokazují dobré technické parametry realizovaného zesilovače. Zájem studenta o práci byl motivován realizací pro vlastní použití. Student pracoval samostatně, jak při vlastním návrhu, tak i oživování a měření. Zadání považuji za téměř splněné. Formální úroveň hodnotím jako podprůměrnou ve srovnání s dalšími recenzovanými pracemi. Vzhledem ke všem uvedeným předchozím hodnocením doporučuji práci k obhajobě před státní zkušební komisí, navrhuji však práci hodnotit stupněm C/75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Brančík, Lubomír

Cílem bakalářské práce byl návrh a konstrukce elektronkového výkonového zesilovače 2 × 20 W ve třídě A, který by obsahoval přepínač vstupů, předzesilovač pro přenosku gramofonu, sluchátkový výstup a případně i sluchátkový zesilovač. Součástí návrhu měla být i napájecí jednotka. Lze konstatovat, že z hlediska zadání byla práce většinově splněna, v práci není uvažován výstup na sluchátka ani sluchátkový zesilovač. Návrhová část vychází z publikovaných zapojení, které student vhodně zkombinoval, v rámci nároků kladených na bakalářské práce však tento přístup považuji za akceptovatelný. Zvolená koncepce s elektronkami si vyžaduje mnohá návrhová a konstrukční opatření, která není nutné řešit u zesilovačů na polovodičové bázi, což lze u této práce ocenit. Práce je psána vcelku přehledně, graficky je rovněž na velmi dobré úrovni. Zbytečně jsou uváděny z literatury převzaté podrobné tabulky s parametry normalizovaných izolací, jader a průměrů drátu při návrhu transformátoru v kap. 3, tab. 2 až 4, zde stačilo uvést pouze zvolené řešení pro daný případ. V závěru práce se píše, že transformátor bude vyroben na základě uvedených podkladů. Znamená to, že napájecí jednotka není dosud vyhotovena? Součástí zadání bylo i proměření parametrů vyhotoveného zařízení. Student uvádí, že nemohla být naměřena účinnost z důvodu nedostatečně vybavené laboratoře. S tím bych chtěl polemizovat, neboť v řadě jiných případů studenti účinnosti naměřili, a to i u zesilovačů s mnohem většími výkony. Rovněž je minimálně zvláštní, že student neprověřil akustický projev zesilovače, jak uvádí v závěru práce (zvláště, je-li zesilovač určen pro jeho vlastní užití), opět z důvodu absence vhodných reproduktorů v laboratoři ústavu. Jak student dále uvádí, nebylo možné změřit ani výstupní odpor zesilovače, ten lze přitom dopočítat z měření při dvou různých zátěžích, přičemž není nutno uvažovat stav naprázdno. V práci se vyskytuje řada překlepů a nepřesných formulací, např. kapitola "X" na str. 37, "měřící" namísto "měřicí", nestandardně zapsané hodnoty časových konstant ve vzorcích (12) až (14), chyby v anglickém abstraktu aj. I přes výše uvedené výtky, především směrem k některým nedotaženým konstrukčním a měřicím záležitostem, hodnotím práci jako velmi dobrou, kdy student dostatečně prokázal návrhové i konstruktérské schopnosti odpovídající bakalářskému stupni studia.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 30966