MICHALISKO, J. Houževnatost kovových materiálů a její zkoušení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Student přistoupil k řešení zadaného tématu zodpovědně a předkládaná práce je na dobré úrovni. Autor se sice nevyvaroval drobných formálních nedostatků, avšak celkové zpracování je přehledné a schematické. Informace pro zpracování bakalářské práce čerpal jak z literatury, tak z elektronických médií. Jeho přístup lze označit za aktivní. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zapletal, Josef

Bakalářská práce pana Jana Michaliska s názvem „Houževnatost kovových materiálů a její zkoušení“ měla jako hlavní cíl shrnutí poznatků o houževnatosti materiálu a jejím zkoušení. Jako další cíle jsou rozdělení materiálů z hlediska houževnatosti, historie a princip zkoušení houževnatosti. Po formální stránce lze vytknout nepřesné citování literárních zdrojů, zkomolení jmen autorů a chybějící zdroje v grafické části. Po obsahové stránce je nedostatečně zpracována koncepce hodnocení tranzitního chování t50%. V práci by určitě též neměla chybět kapitola o instrumentovaných rázových zkouškách a jejich vyhodnocení. Díky vyššímu rozptylu výsledků zkoušek nárazové práce podle Charpyho by bylo vhodné v práci doplnit informace o zpracování naměřených dat dle příslušné normy. Autor bakalářské práce, na téma „Houževnatost kovových materiálů a její zkoušení“, Jan Michaliska splnil cíle své závěrečné práce. Vypracovaná práce svým rozsahem, kvalitou a úrovní až na drobné formální a obsahové nedostatky prokazuje schopnost samostatně a tvůrčím způsobem řešit danou problematiku. Doporučuji tedy bakalářskou práci přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 28568