KACHLÍK, M. Generátor rušení signálu EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubeš, Jan

Student nastudoval problematiku měření signálu EKG a typy rušení, které se v něm mohou vyskytnout. Na základě teoretických poznatků a reálných příkladů vytvořil generátor rušení signálů EKG. Po odborné stránce je práce na dobré úrovni s drobnými nedostatky v oblasti číslicového zpracování signálů. Během řešení bakalářské práce byl student aktivní, nastudoval dostatečné množství literatury a pravidelně konzultoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 49/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Student nastudoval problematiku typických rušení signálu EKG a realizoval jejich generátor v prostředí Matlab. Po odborné stránce je práce na dobré úrovni. Zde bych vytkl pouze některá sporná tvrzení, jakým je modulace amplitudy síťového rušení s hloubkou až 20%, přičemž E.ON na svých stránkách uvádí 6-10%. V práci také postrádám srovnání vygenerovaných a reálných rušení, např. formou ukázek. Po stránce formální je práce zcela v pořádku. Seznam použité literatury je na bakalářskou práci krátký a neobsahuje zahraniční literaturu. Přes zmíněné nedostatky práci hodnotím jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 30953