OCÁSEK, A. Energetické zásobování odlehlého objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Bakalářská práce řeší zcela konkrétní reálné zadání, není pouze rozšířenou rešeršní prací. Navržené technické řešení je logicky zdůvodněné a má svoje ekonomické opodstatnění. Výsledky je možno použít v praxi. Práce má všechny náležitosti a graficky je velmi dobře zpracovananá. Proto hodnotím práci známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štelcl, Otakar

Autor ve své práci zpracoval návrh zásobování odlehlého objektu elektrickou energií. První část pojednává o dostupných technologiích, v následijící části autor na vybraném objektu navrhuje možnosti řešení. Závěr obsahuje zdařilou finanční analýzu. Součástí práce je řada cenných poznatků a informací potřebných pro realizaci projektu. Práce je zpracována na výborné úrovni jak po stránce obsahové tak i formální. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 36868