DOBOŠ, P. Příprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Palou, Martin

Doc. Dr. Ing. Martin Palou Ústav chémie materiálů Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 464/118, 612 00 Brno Hodnocení vedoucího bakalářské práce Petra Doboša "Příprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikace" Petr Doboš sa zabývá vývojem biokeramických materiálů pro medicínské aplikace. Hlavni úloha byla syntéza hydroxyapatitu různými metodami (precipitační metoda a metoda sól-gelu). Teoretická část práce sumarizuje základní informace o biomateriálech, které se v současnosti využívají pro medicínské účely a způsoby jejich syntézy. Ciele práce sú jasno definované a dosiahnuteľné počas riešenia bakalářské práce. Vědecký přínos práce bude v oblasti optimalizace způsobu syntézy nano častíc hydroxyapatitu pro nasládne přípravu kompozitu biopolymer-hydroxyapatitu. Hydroxyapatit bol syntetizované precipitačnou metodou a sol-gel metodou. Ukázalo se, že precipitační metoda nevedla k vzniku nano častíc hydroxyapatitu, ale veliké krystalky, které sedimentovali. Takové krystalky se nedají použit na přípravu homogenní suspenze. Autor používal metodu sol-gel a syntetizoval nano častíc hydroxyapatitu z Ca(NO3)2.4H2O a (NH4)2HPO4 ve vodě a v etanole. Následně byli vzorky zpracovaní při 500 °C, 800 °C a 1100 °C. Autor používal RTG, IČ pro charakterizace vzorek. Vzorky byli potom podrobené zkouškou bioaktivity in vitro. Experimentální část priniesla nové zjištění o stabilitě nano častíc HA, o vývoji mikrostruktury a bioaktivitě materiálů. Práce je napsaná přehledně, jasně z formálního i z estetického hlediska. Práce je konzistentní a poukazuje na schopnost autora zvládnout řešení této problematiky. Závěrem konstatuji, že "bakalářská práce Petra Doboša" na téma "Příprava biokeramických materiál? pro medicínské aplikace" je zpracované na výborné úrovni a a výsledky sa dají využit pro další experimenty této problematiky může přinést nové vědecké poznatky a proto doporučuji práci přijat pro obhajobu. Práce hodnotím známkou A V Bratislavě 07.06.2010 Doc. Dr. Ing. Martin Palou

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šoukal, František

Student Petr Doboš vypracoval bakalářskou práci na téma biokeramických materiálů pro medicínské aplikace se zaměřením na hydroxyapatit. Student vypracoval kvalitní teoretickou část zaměřenou na obecný popis a rozdělení biokeramických materiálů, hydroxyapatitu a jeho syntézu. V experimentální části se student věnoval porovnání tří metod přípravy hydroxyapatitu, a to precipitací a sol-gel metodou ve vodném a alkoholovém prostředí s různými teplotami kalcinace produktu. Student sledoval fázové složení a strukturu produktů rentgenovou difrakcí a elektronovou mikroskopií a následně také bioaktivitu v simulovaném krevním roztoku. Získané výsledky jsou zpracovány v dobré kvalitě a zároveň jsou dostatečně a přiměřeně interpretovány. Předloženou bakalářskou práci Petra Doboše celkově hodnotím známkou A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28588