SEDLÁČEK, S. Aplikace metody hraničních prvků na některé problémy mechaniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Profant, Tomáš

Pan Stanislav Sedláček projevil vysokou míru odpovědnosti, pracovitosti a aktivního zájmu o studovanou problematiku. Tématu bakalářské práce se zhostil s přehledem a aktivním přístupem, který se projevil mimo jiné častými konzultacemi a diskuzemi se školitelem, ale i s ostatními pedagogy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotoul, Michal

Metoda hraničních prvků (MHP) zažívá v poslední době renesanci především v souvislosti s potřebou modelovat nové kompozitní struktury a obecné typy singularit. V České republice je jen velmi málo pracovišť, které se metodou aktivně zabývají. Z těchto hledisek je tedy velmi prospěšné,když se problematika MHP objeví jako téma bakalářské práce. Bakalářská práce je přehledně zpracována, logické je její členění na jednotlivé statě. Má dobrou grafickou úroveň a kromě několika tiskových chyb je pečlivě zpracována. Prezentace výsledků řešení a jejich analýza odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Student provedl srovnání numerických výsledků pro různý stupeň dělení hranice se známým analytickým řešením a to jak ve formě tabulek, tak v grafické podobě. Mohu pouze vytknout, že z časových důvodů student Sedláček nestihl porovnat výsledky řešení pomocí MHP s výsledky získanými pomocí metody konečných prvků v případě problému, pro který neexistuje analytické řešení. Celkově doporučují bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28581