STEIN, P. Kategorizace signálu akustické emise při cyklickém namáhání dílců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazal, Pavel

V oblasti identifikace změn signálu AE vznikajících v důsledku rozvoje poškození ložisek se jedná o novou práci, která naznačuje aktuální trendy zpracování signálu. Práce měla ukázat možnosti metody AE a vytvořit základ pro další výzkumnou činnost - to bylo splněno. Velmi cenná je ukázka praktické aplikace na reálný signál. V rámci obhajoby by student mohl šířeji popsat očekávaný trend v oblasti aplikace na ložiska v reálných zařízeních.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mazůrek, Ivan

Rešeržní část práce obsahuje některé nepřesnosti v definicích. V části analytické postrádám jednoznačný přehled a definice kategorií signálu a jejich aplikaci na odhalení únavového poškození.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26440