NOVÁK, T. Verifikace deformace strojního dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápela, Miloslav

Předložená diplomová práce je zpracována na velmi profesionální úrovni jak po stránce obsahové tak formální. Student vedle teoretických znalostí z mechaniky a pružnosti úspěšné zvládnul moderní technologie 3D optického měření, které účelně využil při verifikaci výpočtu deformace světlometu. Cíle práce jsou přehledně rozděleny do jednotlivých kroků, které jsou v práci podrobně popsány. Při realizaci jednotlivých částí diplomové práce je třeba vyzvednout samostatný přístup studenta a jeho schopnost komunikovat v pracovním kolektivu. Práce je originálním přínosem k problematice výpočtů a užití experimentálních metod měření pro optimalizaci a verifikaci výpočtových analýz. K výše uvedeným skutečnostem celkově hodnotím práci studenta výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dočkal, Aleš

Diplomová práce pana Tomáše Nováka s názvem "Verifikace deformace strojního dílu" je jak po obsahové, tak formální a grafické stránce na velmi dobré úrovni. Realizuje v praxi často požadovanou experimentální verifikaci počítačového návrhu nepříliš obvyklou a moderní cestou s využitím optického měřícího systému Pontos. Práce neobsahuje vážnější nedostatky, splňuje svým rozsahem i provedením požadované nároky a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26442