SCHREIER, J. Základní příčiny poškození valivých ložisek a jejich diagnostika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazal, Pavel

Práce představuje solidní přehled typů poškození valivých ložisek a jejich příčin. Významná část je zaměřena na kritické zhodnocení současných postupů diagnostiky kvality chodu ložisek a jejich případného poškození. Práce je využitelná pro výukovou činnost a jako základ pro širší studium problematiky v rámci diplomového projektu. V případě možnosti by student v rámci obhajoby mohl blíže charakterizovat tzv. hladinovou analýzu signálu AE.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vaverka, Michal

Student vypracoval úplný přehled zakladních příčin poškození valivých ložisek a rozebral způsoby jejich diagnostiky. Práce je poměrně stručná, avšak text je formulován poměrně věcně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26449