NEKOVÁŘ, J. Generátor pro měření potlačení zvlnění napětových stabilizátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Student pracoval na zadaném úkolu intenzivně, pravidelně konzultoval zadanou problematiku, avšak vlastní myšlenky předkládal sporadicky, při řešení úkolu musel být více veden. Pro účelnější koncepci generátoru bylo uvažováno využití mikrokontroléru jako hlavního prvku zajišťujícího měření a zobrazování, čímž by se řešení výrazně zjednodušilo. Student se však této koncepci vyhýbal a plně vyřešil zadaný úkol systémem s diskrétními prvky a standardními integrovanými obvody. V průběhu řešení vznikly komplikace se stabilitou měření kmitočtu a výsledné zařízení muselo být upraveno. Generátor je plně funkční, splňuje všechny požadované parametry a bude sloužit v laboratorních cvičeních předmětu Napájení elektronických zařízení. Vlastní textová část práce je přehledná, bez gramatických a stylistických chyb, obsahuje drobné terminologické chyby. Práce rovněž obsahuje požadovanou přepracovanou laboratorní úlohu do předmětu Napájení elektronických zařízení s využitím navrženého generátoru. Celkově lze práci studenta hodnotit pozitivně, student pracoval se zájmem a získal cenné zkušenosti pro samostané řešení technických úkolů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Kubíček, Michal

V úvodu práce student jasně a přehledně popisuje řešený problém. Naopak popis zapojení integrovaného generátoru signálu je poněkud chaotický, pomohlo by alespoň rozčlenění textu do odstavců. Podobně popis napájecích zdrojů není příliš dobrý, obsahuje nejasně formulované věty. Některé parametry popisovaných integrovaných obvodů nejsou vysvětleny ("Hodnota napětí Uak,max = 36 V."). Samotné schéma navrženého obvodu je ale poměrně přehledné, plošný spoj je navržen s ohledem na obecně dodržovaná pravidla a doporučení. Nastavení výstupních napětí a frekvence jsou prováděna analogově pomocí potenciometrů, což by mohlo negativně ovlivnit spolehlivost přístroje. Použitím mikrokontroléru by bylo možné dosáhnout lepší spolehlivosti a reprodukovatelnosti nastavení parametrů. Zároveň by bylo možné mikrokontrolér použít pro měření kmitočtu (náhrada použitého měřiče z diskrétních součástek), případně i měření napětí (levnější realizace voltmetrů) a mohlo by dojít i k omezení počtu nastavovacích prvků (trimrů). Blokové schéma na obr. 2.1 postrádá přehlednost. Nejasný je význam obr. 11.6, kde je zobrazeno schéma, které vůbec není v celkovém schématu. Chybí i popis funkce zobrazeného obvodu. Schémata na obr. 11.7 i obr. 11.8 jsou převzata a autor bohužel nezměnil označení součástek tak, aby odpovídalo skutečnému schématu. Stejně je tomu i s většinou dalších schémat v práci (neodpovídají schematickým souborům v elektronické příloze). Požadavky zadání jsou ale v celém rozsahu splněny, student požadovaný přístroj realizoval a modifikoval návod pro příslušnou laboratorní úlohu předmětu Napájení elektronických zařízení. Práci by jistě obohatila fotografie hotového přístroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 30989