CVIKÝŘOVÁ, Z. Ekotoxicita látek s hormonálním účinkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou ovlivnění endokrinního systému organismů látkami přítomnými v životním prostředí. Práce je teoretického charakteru a jejím cílem bylo na podkladě literárních zdrojů vypracovat rešerši týkající celé řady látek, které vykazují hormonální účinky nebo tyto účinky v organismech ovlivňují. Pro tyto účely autorka bakalářské práce využila úctyhodných 92 citací (literárních a internetových). Studentka v práci sumarizuje nejen ekotoxikologiké hodnoty pro studované látky, ale i jejich účinky na organismy vodního ekosystémui a hodnotí případné dopady působení těchto látek na životní prostředí. Autorka bakalářské prácem, přes počáteční problémy se zpracováním literatury, prokázala schopnost samostatné práce, účelného využití celé řady pramenů a informací a jejich přehledné zpracování podle vytyčeného cíle bakalářské práce. Využívala dostatečnou měrou možnosti konzultace a řídila se doporučeními vedoucího.. Bakalářská práce splňuje požadavky pro tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená bakalářská práce je teoretického charakteru a je zaměřena na posouzení ekotoxicity vybraných látek s hormonálním účinkem a látek majících vliv na hormonální činnost organismů, tzn., že narušují endokrinní systém. Práce je vhodně strukturována a je rozdělena do 7 základních kapitol, které jsou zaměřeny na vysvětlení pojmů ekotoxikologie a ekotoxicita; dále je zde velmi pěkně vysvětlen termín endokrinní disrupce. Právě různá xenobiotika patří do skupiny endokrinních disruptorů a mohou být příčinou nevratných změn probíhajících v organismech. V další kapitole je prezentován výčet a základní charakteristika látek s hormonálním účinkem a látek ovlivňujících hormonální činnost. Kromě steroidních hormonů, nonylfenolu, bisfenolu A, dioxinů, ftalátů, polychlorovaných bifenylů, kadmia, arzenu a musk sloučenin, jsou do této skupiny právem zařazeny i pesticidy, zejména organohalogenované, triazínové herbicidy a biocid pro konzervaci dřeva. Při zpracování své práce čerpala autorka celkem z 92 literárních pramenů, zahrnujících kmenovou literaturu, časopisecké články zahraniční i domácí a internetové zdroje. Některé ze zdrojů nejsou citovány v souladu s platnou normou; pokud se píše úplná citace, je nezbytné napsat i číslo časopisu, nesprávný je celý odkaz [9] a způsob citací z internetu byl měl být jednotný. Protože počet literárních zdrojů je pro bakalářskou práci úctyhodný, chtěla bych se optat, zda autorka bakalářské práce opravdu všechny literární zdroje komplexně prostudovala. Práce je doplněna přehlednými tabulkami, několika obrázky a chemickými vzorci sledovaných analytů. Při posouzení odborné stránky bakalářské práce lze konstatovat, že byly splněny vytčené cíle. Za špatnou však považuji použitou češtinu, a to jak po stránce stylistické, tak i gramatické. Z práce je zřetelně vidět, že překlady článků pochází z angličtiny a nebyly v konečné verzi převedeny do "vhodné češtiny". Také se zcela neztotožňuji se způsobem používání interpunkčních znamének, která někde přebývají, jinde naopak chybí. Kromě toho se v práci vyskytuje značné množství mluvnických chyb, vesměs hrubých. To je také důvod, proč ukazatele úroveň jazykového zpracování a formální úroveň práce - celkový dojem, hodnotím stupni "C". Přesto však mohu konstatovat, že předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako celek stupěm "velmi dobře - B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň jazykového zpracování C
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace A
Využití literatury a její citace A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 24301