MRNKA, M. Studium vlastností gelových elektrolytů metodami NMR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartušek, Karel

Bakalářská práce se zabývá měřením relaxačních časů gelových elektrolytů metodami magneticko-resonanční tomografií. Student pracoval samostatně, připravil si gely, metodiku měření a provedl měření na MR systému. Využíval konzultací s vedoucím práce. Výsledky práce jsou zajímavé a budeou použita pro studium elektrolytú na UETE FEKT VUT v Brně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Gescheidtová, Eva

Student Michal Mrnka měl dle zadání bakalářské práce prostudovat metody měření gelů technikami NMR na navrhnout metodiku měření vlastností vybraných gelů. Nejdříve se musel seznámit s poměrně složitým principem nukleární magnetické rezonance, metodami měření relaxačních časů a difúzních koeficientů. V teoretické části popsal a rozebral výsledky prací zabývajících se problematikou gelových elektrolytů. V praktické části uvedl složení a způsob přípravy vzorků. Navrhl a realizoval metodu měření, kterou určoval relaxační časy gelů v závislosti na době polymerizace a koncentraci chloristanu sodného. Práce obsahuje značné množství tabulek naměřených dat a grafů. Bohužel v textu postrádám jejich podrobnější popis, ten autor uvádí až v závěru práce což jí ubírá na přehlednosti a srozumitelnosti. Celkový dojem kazí značné množství typografických nepřesností: vektory a momenty jsou psány kurzívou, naopak některé proměnné nikoliv, u grafů 14-17 je anglický popis, u grafů 26-29 chybí popis os, nadpis kapitoly 2.1. nemá být součástí následujícího textu. Použitá literatura je v textu řádně citována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 30986