RÁZL, J. Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Práci hodnotím jako obsahově vyhovující a co do kvality jako průměrnou. Se závěry autora vcelku souhlasím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Název kapitoly "Shrnutí" není dobře zvolen. Mělo se jednat o "formulaci dosažených výsledků", či o "doporučení potenciálním klientům".
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Používání zkratek v nadpisech nepovažuji za vhodné.
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C Pojednání o podílových fondech poněkud narušuje strukturu práce.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Juránek, Oldřich

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 36877