KUCHYŇKOVÁ, M. Daň z nemovitostí a její vliv na rozpočet obce Starý Poddvorov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maňák, Marián

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 36880