NOVÁK, M. Realizace edukačních úloh na experimentální stanici pro testování spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Martin

Jsem spokojen, student splnil cíle DP, zprovoznil a odladil experimentální stanici a vytvořil výukové úlohy pro cvičení předmětu Konstruování strojů - mechanismy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mazůrek, Ivan

V rešeržní části se sudent bohužel více věnuje konstrukci spalovacího motoru a podstatně méně pracovištím pro jejich testování. Celá edukační úloha by měla více mířit do problematiky experimentu a testování. Konstrukci spalovacích motorů má na FSI v referátu UADI. Dobře je popsána experimentální stanice TD301. Popisy funkce ventilátoru a koncovek na hadicích jsou již možná nadbytečné

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26435