LEV, L. Čtyřkanálový autozesilovač spínané koncepce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Brančík, Lubomír

Cílem bakalářské práce byl návrh a konstrukce čtyřkanálového zesilovače spínané koncepce pro použití v automobilu, s výkonem 4 x 50W, vč. návrhu korekčního předzesilovače. Práci považuji většinově za splněnou. S ohledem na využití zesilovače v automobilu a předpokládaný vstupní signál byl korekční zesilovač koncipován jako elektronický potenciometr v integrované podobě, výkonová část je tvořena dvěma integrovanými zesilovači ve třídě D. Z důvodu napájení z autobaterie je zdrojová část realizována zvyšujícím DC-DC měničem, tato však nebyla studentem fyzicky realizována. Simulace byly prováděny v programech Tina-TI a LTspice IV, nikoliv v PSpice, což však nepovažuji za faktický nedostatek. Praktická měření realizovaných částí zesilovače vesměs odpovídají předpokládaným parametrům. Z formálního hlediska mám výhrady především k některým formulacím anglického abstraktu, schéma v příloze A.1 je značně nekvalitní, prakticky nečitelné, v textu se vyskytují další drobné překlepy. Student dostatečně prokázal návrhářské i konstruktérské schopnosti na úrovni bakalářského stupně studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem čtyřkanálového autozesilovače se spínanými tranzistory v koncovém stupni zesilovače. Navržené zapojení mělo být doplněno korekčním předzesilovačem a dále ověřeno simulací v PSpice. Práce má dostatečný rozsah 59 stran. Grafická a formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Z předložené práce se dá konstatovat, že student provedl obvodový návrh standardního zapojení předzesilovače LM1036, digitálního potenciometru MAX5486 a koncového stupně TAS5630. Pro obvod napájení byl vzhledem k požadavku napájení v automobilu byl zvolen DC-DC měnič s obvodem LTC3862. Z naměřených charakteristik a stručné fotodokumentace je zřejmé, že konstrukce experimentálního a funkčního zapojení se zřejmě podařila. Trochu mě zaráží fyzické provedení DPS a kvalita mechanického osazení desek a nekompletnost a nepřesnost technické dokumentace a podkladů pro konstrukci. Zadání práce považuji za splněné. Vzhledem ke všem uvedeným předchozím hodnocením doporučuji práci k obhajobě před státní zkušební komisí a navrhuji práci hodnotit stupněm C/78 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 30973