LEDVINA, J. Digitální střídavý wattmetr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Student pracoval na zadaném úkolu intenzivně a samostatně, pravidelně konzultoval zadanou problematiku a předkládal vlastní řešení, často již ověřená ve formě testovacího vzorku. Požadavky zadání prakticky splnil - ne zcela se podařilo dosáhnout velmi tvrdého požadavku na rozsah napájecího napětí wattmetru. Student věnoval velké penzum práce rozboru zadané problematiky, na jehož základě vytvořil kompletní hardwarovou část wattmetru, kterou sestavil. Dále sestavil firmware pro řídicí procesor, zařízení odladil a provedl komplexní měření parametrů. Bez nadsázky lze tvrdit, že realizovaný wattmetr může směle konkurovat řadě komerčních produktů. Vlastní textová část práce je přehledná s minimem gramatických a stylistických chyb. Celkově lze práci studenta hodnotit velmi pozitivně, student pracoval se zájmem a prokázal schopnost samostaného řešení i náročnějších technických úkolů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Dřínovský, Jiří

Zadání předložené bakalářské práce považuji za velice náročné, zejména pak požadavek na velmi vysoký rozsah napájecího napětí. S potěším mohu konstatovat, že student zadaný úkol splnil na vysoké úrovni. Jediný bod, který lze vytknout je, že napájecí část nelze provozovat v tak vysokém rozsahu napětí, který byl požadován. Znovu bych však chtěl vyzdvihnout, že požadavek byl opravdu náročný a dle mého názoru by vyžadoval mnohem časově náročnější testování a vývoj, než, který je obvykle na bakalářské práci k dispozici. Na práci si dále cením množství experimentů a vlastních návrhů. Další bod, který svědčí o studentových schopnostech, je několik verzí firmwaru pro jeho wattmetr, kterými jsou efektivně eliminovány předchozí nedostatky a dochází tím také ke zvýšení přesnosti wattmetru. Pokud jde o textovou část zasloužila by si větší přehlednost, mnohdy člověk ztrácí přehled v jednotlivých variantách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 30971