MOLLIKOVÁ, E. Modelovací jazyky v optimalizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Diplomantka, jak obsahem, tak rozsahem práce, více než splnila požadavky zadání práce. V poslední době roste počet žádostí z VUT i praxe o pomoc s počítačovou podporou řešení optimalizačních úloh. Specifické matematické znalosti zájemců o využití optimalizace neumožňují doporučit systémy jako MAPLE a MATLAB, reálné úlohy svojí strukturou nejsou vhodné pro implementaci v řešiteli Excelu. Proto vhodným kompromisem pro uživatele je modelovací jazyk GAMS s ohledem na jeho licenční podmínky, výkonnost a celosvětové rozšíření. Specifický jazyk svými zvláštnostmi ovšem odrazuje řadu zájemců, navíc poslední česká dokumentace je z roku 1993. Proto, i s ohledem na prokázané předpoklady diplomantky a její budoucí zaměření, byl stanoven základní úkol bakalářské práce,připravit stručný výukový text, který rychle umožní uživateli z praxe s minimálními znalostmi optimalizace a programování zahájit využívání GAMSu. Splnění tohoto úkolu bylo již prakticky ověřeno v období po odevzdání práce a před odevzdáním posudku díky zájmu spolupracovníků z praxe. Je tedy už zřejmé,že tato práce bude patřit mezi ty,které budou často čteny. Jádrem práce je kap.5.1, která na konkrétním příkladě, srozumitelně ale kompaktně, vysvětluje podstatné prvky jazyka. Vhodným doplněním je postupné zpřístupňování komplikující se syntaxe na dalším příkladě v kap.5.2. Výklad je velmi vhodný například pro krátký skupinový rychlokurz v počítačové učebně. Další dva příkl. 5.3 a 5.4 pak rozšiřují probrané vlastnosti jazyka. Autorka naprosto nenásilným způsobem, ale zcela původně,zpřístupňuje pro matematika naprosto jasný, ale pro laika náročný, sumačně indexový zápis v dílčích krocích. Oceňuji především,že zejména laikům tak často úsměvně žehrajícím na složitost matematického zápisu,dokázala zde vlídně a přesvědčivě ukázat jeho užitečnost. Zde osvědčila na její věk nečekanou pedagogickou zkušenost a přirozený výukový talent. Práce je psána svěžím srozumitelným jazykem,ze kterého přímo čiší zaujetí autorky pro řešené téma, viz kap.1, 6 a 4. Někdy je zaujetí autorky pro srozumitelnost možná až přehnané,ale vedoucího diplomové práce těší představa,že i díky tomuto textu může být GAMS využíván i na ZŠ. Autorka prokázala orientaci v problematice počítačové podpory optimalizace v kapitole 4, kde zúročila svoji účast na výuce volitelného předmětu Optimalizační modely. V kapitole 3 vhodně vybrala některé základní pojmy z optimalizace, se kterými se seznámila na základě samostudia více pramenů, protože se vyučuje až v magisterském studiu. Překlepy jsou spíše vyjímečné, grafická úprava práce je velmi dobrá a podporuje čtivost. Výhrady mám ke kratšímu seznamu literatury (autorka se zřejmě ostýchala uvést www prameny ke GASMu) a zřetelný příklon k programátorské symbolice v kapitole 5 od symboliky kapitoly 3. Práci považuji za značně odlišnou od kompilačně orientovaných bakalářských prací původním přínosem autorky v důrazu na její pedagogický přínos žádáný vedoucím práce. I proto ji hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škapa, Stanislav

Bakalářka se ve své práci zaobírá aktualní problematikou optimalizačních modelů, konkrétně modelovacími jazyky pro optimalizaci. Práce je velmi dobře strukturována, což je patrné zejména v kapitolě věnované optimalizačním modelům a matematickému modelování. Bakalářka prokazuje hlubokou znalost optimalizačního SW GAMS. Je zde patrná, jak praktická, tak i teoretická znalost tohoto SW a jeho možnosti použití k nejrůznějším optimalizačním úlohám (což mimo jiné vhodně dokumentuje na konkrétních příkladech). Po formální stránce nemám k práci připomínek. Jako jediný drobný nedostatek spatřuji v relativně malém využití zahraniční literatury. Závěrem si dovolím konstatovat, že se jedná o kvalitní bakalářskou práci, jenž je odborně na výši, je logicky strukturovaná, a přínosná v oblasti problematiky optimalizačního SW a jeho aplikací. Osobně tuto práci vnímám i jako výbornou pedagogickou pomůcku. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26462