PODLOUCKÁ, L. Identifikace pauz v rušeném řečovém signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Smékal, Zdeněk

Diplomantka pracovala zcela samostatně, splnila zadání. Bohatě využívala doporučenou literaturu. Práce má dobrou jazykovou, grafickou i formální úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 32/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

Diplomová práce má logickou stavbu, začíná teoretickým rozborem a končí přehledným zhodnocením výsledků identifikace pauz v rušeném řečovém signálu. Práce je napsána srozumitelně a přehledně. Práce je však členěna nerovnoměrně. Diplomantka se příliš zabývá elementární teorií zpracovávání signálů (téměř polovina dokumentu) a následně hned "skočí" do problematiky detektorů bez nějaké geneze, proč je daný detektor uváděn a následně použit. V nejdůležitější části zabývající se detektory není vždy zcela jasné, zda je diplomantka autorem daného detektoru nebo zda byly pouze použity detektory převzaté z jiné literatury. Diplomantka také používá statistické charakteristiky, u kterých není deklarováno, zda je jejich autorem nebo zda byly převzaty. Není uvedeno, proč byly použity právě tyto charakteristiky. V práci se vyskytují překlepy (např. nadpis 3.3.5), občas je v textu použit špatný řez písma pro označení veličin (např. s. 18, s. 28) nebo je špatně v textu značen odkaz na obrázek (např. s. 27, na obr. 3.3. není spektrogram). Tyto drobné nepřesnosti snižují kvalitu jinak úhledně a formálně dobře zpracované dokumentace. Diplomantka se také dopouští nepřesností v terminologii, kdy na jednu úroveň klade termíny časová oblast, spektrum a kepstrum. Jednou pro termín kmitočtová oblast používá termín frekvenční oblast, jindy spektrum a nakonec i spektrální oblast. Práce jako celek na mě působí jako dobře odvedená inženýrská práce, avšak bez prokazatelné (nebo špatně prokázané) invence. Kladně hodnotím zejména kvalitní zpracování výstupů provedených experimentů, které mohou být užitečné pro další práce zabývající se zpracováním řečových signálů. Práce však neobsahuje potřebné slovní zhodnocení výsledků, které by celou práci smysluplně uzavřelo. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím diplomovou práci známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce D 33/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 11/20
Formální zpracování práce A 9/10
Splnění požadavků zadání A 18/20
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 14827