HOLÍK, P. Elektronicky řízená dělící hlava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Student přistupoval k vypracování práce samostatně. V samotné práci potom student zúročil své zkušenosti a navrhl v podstatě funkční řízení dělící hlavy. Z hlediska elektroniky mi ovšem chybí návrh přímo integrovaného ovládání krokových motorů přímo do vyvíjené elektroniky např. za pomocí integrovaného obvodu pro řízení krokových motoru včetně mikrokrokování např. EDE1204 v součinnost s výkonovými tranzistory , popřípadě přímo s IC A3983 od firmy Allegro (IC pro řízení krokového motoru včetně výkonové části 35V/2A). Práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

V práci postrádám jasnější definici cílů, kterých řešitel chce při řešení dosáhnout. Též by mohla být jasněji a srozumitelněji logicky strukturována. Při návrhu řešení by bylo vhodnější vybírat z několika alternativ a vyvarovat se velkých zjednodušení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 16932