LAŠTŮVKA, J. Přínos techniky k léčbě cévních onemocnění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

Student zpracoval kvalitní práci, v níž prokázal zvládnutí základů lékařské terminologie, provedl rozsáhlé rešerše zadaného tématu a prokázal schopnost aplikovat znalosti mechaniky získané během studia FSI na řešení praktických problémů, jakož i schopnost posoudit adekvátnost těchto řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Návrat, Tomáš

Předložené práce obsahuje dvě části: rešeršní a výpočtovou. Rešeršní část je zpracována pečlivě a svědčí o tom, že autor dokáže pracovat s literárními zdroji. Výpočtová část řeší problematiku proudění a výpočet silových a deformačních parametrů při návrhu základního prvku biflexního stentu. V druhé části autor prezentuje postup výpočtu nejasně, velmi stručně a tím výrazně znepříjemňuje pochopení. Vztahy jsou uváděny bez odvození, což ztěžuje možnost kontroly a navíc si musí čtenář mnoho souvislostí domyslet sám. Na straně 33 ve vztahu pro výpočet průhybu chybí derivace. Celkové hodnoceni Práce je psaná stručně, ve druhé části výpočtového řešení není jasný dostatečně vysvětlen postup. Pokud autor odpoví uvedené dotazy, navrhuji mu udělit známku A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26483