CHLADIL, L. Iontoměničové membrány pro palivové články [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Barath, Peter

Pan Chladil se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá studiem iontoměničových membrán pro palivové články. V průběhu práce pan Chladil vytvořil několik typů modifikací MEA struktury pro optimalizaci elektrod pro palivové články. Výsledky byly proměřeny pomocí V-A a výkonových charakteristik při dlouhodobém zatížení palivového systému. Zjištěné výsledky budou nadále použity pro výzkum elektrodových hmot pro palivové články na UETE - FEKT VUT v Brně a ÚACH AV Řež u Prahy. Vlastní práce v rozsahu 61 stran působí velmi dobrým dojmem. Je přehledně uspořádána do jednotlivých kapitol, grafické závislosti uvedené v práci ukazují úspěšnost experimentů. V průběhu studia se Bakalář podrobně seznámil s problematikou palivových článků a získal velmi dobré znalosti z tohoto oboru. Po celou dobu bakalářské práce pan Chladil pracoval iniciativně, samostatně a prokázal inženýrské schopnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Špičák, Petr

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou iontoměničových membrán pro palivové články. Práce je zpracována v rozsahu 60 stran včetně seznamu použité literatury. V teoretické části jsou přehledně zpracované palivové články se zaměřením na články typu PEM. Dále pak jsou vysvětleny metody pro měření vlastností iontoměničových membrán a elektrodových materiálů obecně. Praktická část je rozdělena do pěti kapitol. Měření vodivostí u iontoměničových membrán, přípravu elektrodových hmot, technologii MEA a její aplikaci v palivovém článku a nakonec měření vlastností komerčního palivového článku. Jednotlivé části na sebe logicky navazují, student získal celkový přehled o vlastnostech a použití membrán v PEM článcích. Požadavky zadání byly splněny bezezbytku. Odbornou úroveň práce hodnotím jako výbornou. K formálnímu provedení práce mám několik připomínek. Str. 60: difraktogramy vzorků CHEZACARB (příloha č.4) nejsou zobrazeny zřetelně a chybí jejich popis v teoretické i praktické části. Chybí vysvětlení funkce prvků na obrázku 2.7 na str. 24.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 15490