DOUBEK, V. Studium transportu látek ve stoncích rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulka, Jan

Student při řešení zadaného tématu postupoval iniciativně a samostatně v rámci doporučení vedoucího práce. Student splnil požadavky vyplývající ze zadání bakalářské práce. Pokud jde o vlastní spolupráci studenta s konzultantem z Ústavz přístrojové techniky Akademie věd CŘ, mohu ji hodnotit jako dostačující ke zvádnutí práce. Domnívám se, že bakalářská práce je zpracována odpovědně a přispěla k celkovému záměru, ze kterého zadání práce vyplynulo. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Kubásek, Radek

Student popsal metody snímání obrazů váhovaných relaxačními časy metodami magnetické resonance. Tyto metody aplikoval na měření řezů rostlin a popisu jejich růstu. Student dosáhl žádaných výsledků a splnil tak zadání práce. Práce obsahuje 28 stran což není mnoho. Mohla by být obsáhlejší, zejména jedná-li se o více méně teoretickou práci. Po formální stránce je práce v pořádku, až na obvyklé nesrovnalosti s kurzívou proměnných a konstant ji není co vytknout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 30929