TALANDA, I. Studium hlavních faktorů, které ovlivňují jakost u technologických procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Jaroslav

Literární rešerše vystihuje zadanou problematiku. V případě delšího času na vlastní zpracování by zadané téma bylo určitě na diametrálně vyšší úrovni. V případě pokračování na dané problematice by mohl citovat i více zahraničních pramenů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nová, Iva

Bakalářská práce je zaměřena na sledování hlavních faktorů, které ovlivňují technologický proces vysokotlakého lití odlitků ze slitin hliníku. Bakalářská práce je řešena na aktuální téma, které se zabývá způsoby zvyšování kvality odlitků vyrobených vysokotlakým litím ze slitin hliníku. Práce má celkově velni dobrou úroveň, její rozsah je 38 stran textu. Je rozdělena do tří hlavních, logicky členěných celků (rešerše, experiment, závěr). Rešeršní část zahrnuje metody vysokotlakého lití, výhody a nevýhody této technologie. Bakalář, v rámci studia literárních podkladů, také zařadil progresivní metodu lití - lití s krystalizací pod tlakem (Squeeze casting). Dále se zaměřil na vlastnosti slévárenských slitin s ohledem na výrobu vysokotlakých odlitků. V této souvislosti je charakterizována slitina, která je velmi použivaná pro výrobu vysokotlakých odlitků - AlSi9Cu3. Dále určitá pozornost je věnována slitinám typu Al-Si-Mg, Al-Mg a Al-Si-Cu-Mg. Další část rešerše je věnována vadám odlitků vzniklým při vysokotlakém lití. Hlavní pozornost je zaměřena na porezitu odlitků. V této souvislosti bakálář věnuje i pozornost rozpustnosti vodíku v závislosti na teplotě u slitin hliníku a také souvisejícímu Sievertsovu zákonu. Při tlakovém lití je nutné sledovat také disperzní způsob plnění dutiny slévárenské formy, který přispívá k porezitě odlitků. V dálší části je popsána morfologie pórů. V této souvislosti je nutno konstatovat, že tato problematika je v práci velmi dobře a přehledně rozpracovaná. Obr. 1.13 ukazuje vliv tlaku na kritickou velikost zárodků, tj. s rostoucím tlakem se snižuje kritická velikost krystalizačních zárodků a výsledkem je jemnější struktura odlitku. Současně k tomu přispívá i vysoká akumulace kovové formy. Experimenty práce jsou zaměřeny na sledování souvislosti mechanických hodnot(Rm a Rp0,2) materiálu AlSi9Cu3(Fe) na porezitě. K tomuto účelu bylo použito 8 vzorků, z bloku motoru Fabia 1.2. Vzorky připravil Lefner, v rámci řešení své diplomové práce. Tyto vzorky bakalář opět připravil k metalogrifickému pozorování na světelném mikroskopu. Měření porozity bylo provedeno s použitím programu AnalySIS a po naprahování byla sledována plocha jednotlivých pórů a byla vypočítána porezita jako procentuální vyčíslení celkové plochy pórů k celkové ploše vzorku. Získané hodnoty porezity bakalář přehledně zpracoval do tabelární podoby. Dále není z popisu zřejmé, jak byly získány hodnoty Rm a Rp0,2 uvedené v tabulce 2.1. Hodnoty mechanických vlastností byly zpracovány do grafů, viz obr. 2.4 až 2.11. V závěru práce bakalář, konstatuje, že získané hodnoty dobře koresponují s hodnotami, které uvádí Lefner ve své v diplomové práci [6]. Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce je zpracovaná na velmi dobré odborné úrovni, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Celkové hodnocení práce " výborně / A ".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29217