MUSIL, Z. Studie vlivu procesních parametrů při dopředném protlačování na vznik centrálních trhlin v průtlačku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Petruška, Jindřich

Pan Musil v plném rozsahu splnil zadání diplomové práce. Dosažené výsledky umožňují kvalitativní posouzení vlivu procesních parametrů při dopředném protlačování na nebezpečí vzniku trhlin na ose průtlačku. Dobře se orientoval v problematice tvárného porušování a průběžně reagoval na připomínky vedoucího práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubík, Petr

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Tato práce se zabývá vlivem procesních parametrů na tvorbu centrálních trhlin v průtlačku při dopředném protlačování. Kladně hodnotím systémový přístup při tvorbě práce a vytvoření mezních křivek pro jednotlivá kritéria. Diplomant prokázal znalost výpočtových metod, schopnost pracovat s literárními zdroji a orientaci v dané problematice. Celkově považuji tuto diplomovou práci za velmi přínosnou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26499