HALUZA, J. Trendy v oblasti numerických simulací slévárenských procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Krutiš, Vladimír

Bakalářská práce se zabývá trendy a vývoji v oblasti numerické simulace slévárenských procesů. Simulace je živým organismem, který se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Cílem práce bylo celosvětové zmapování a vyhodnocení směrů, jakými se simulace ve slévárenství ubírá. Student prokázal schopnost samostatně pracovat a vyvozovat závěry, přičemž hlavními zdroji informací byla zahraniční literatura a články na internetu. Práce poskytuje přehled o novinkách v oblasti modelování a dává určitou představu o možném zaměření výzkumu a vývoje v budoucích letech. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kováč, Marek

Cílem práce byla literární rešerše popisující současné trendy v oblasti numerické simulace slévárenských procesů se zaměřením na nově simulované technologie, materiály a nové metodiky přípravy výpočtových sítí. Bakalářská práce je vypracována na velmi dobré úrovni a stanovené cíle splnila. Kvalitu práce snižují občasné chyby v terminologii a nejasné formulace vět. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29200