ABRAHAM, M. Simulace vstřelování pískových směsí do jaderníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Krutiš, Vladimír

Práce se zabývá zcela novým tématem a to je numerická simulace vstřelování pískových směsí do jaderníků. Diplomant aktivním přístupem zvládl oblast definování počátečních a okrajových podmínek výpočtů a naučil se rovněž interpretovat dosažené výsledky. Práce byla experimentálně validována ve spolupráci s JMA Hodonín, přičemž výsledky práce budou podkladem pro případné konstrukční zásahy do jaderníku. Práci hodnotím známkou výborně/A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brázda, Zdeněk

Diplomová práce je logicky uspořádána, výsledky experimentů jsou přehledné a srozumitelné. Diplomant při jejím řešení prokázal hluboké teoretické i praktické znalosti a schopnost pracovat s odbornou literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29227