BOTKO, O. Komunikační systém pro nevidomé - pevná část [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Herman, Ivo

Student pravidelně konzultoval, ale přesto náročnost práce trochu podcenil a část řešení ponechal na pozdější dobu. Proto některé části diplomové práce nebyly "dotaženy" na předpokládanou úroveň dle zadání. Práce byla náročná v tom, že diplomant musel zvládnout v práci od návrhu HW, plošných spojů až po návrhy kódů mikroprocesoru a komunikačních protokolů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury B 8/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Splnění zadání B 40/50
Formální zpracování práce B 16/20
Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Koton, Jaroslav

Diplomová práce svým obsahem splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. Na základě zadání DP byly vybrány vhodné obvody pro fyzickou realizaci pevné části komunikačního systému. Problémy s dostupností donutili autora k návrhu dalšího možného řešení, které bylo prakticky realizováno. Autor věnuje podstatnou část popisu použitých obvodů, které jsou překladem katalogových listů výrobce a obhajuje tak svůj výběr, o kterém by se však dalo polemizovat. V DP autor navrhl dvě možná řešení komunikační jednotky a svoji pozornost také věnovat optimalizaci proudové spotřeby, jak bylo požadováno v zadání. Je uveden komunikační protokol, který zajistí zabezpečenou komunikaci, a program pro mikroprocesor vytvořen ve vhodném vývojovém prostředí. V tomto místě se autor pak autor zmiňuje o jeho úspěšném vyzkoušení. Přestože pevná část komunikačního systému byla i fyzicky realizována, postrádám zde jakékoliv výsledky reálného měření. Vlastnímu zpracování autor zřejmě nevěnoval dostatečnou pozornost. Kapitoly nejsou správně číslovány (chybí kap. 2, naopak kap. 5 je zde dvakrát). Titulek obr. 13 se vyskytuje u tří případů a použití odkazů na tyto obrázky v textu je pak značně matoucí. V celé DP je zmíněn jediný vzorec - Thompsonův vztah. Autor si mohl dát tu práci a napsat jej v Editoru rovnic.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20 Na základě zadání DP byly vybrány vhodné obvody pro fyzickou realizaci pevné části komunikačního systému. Problémy s dostupností donutili autora k návrhu dalšího možného řešení, které bylo prakticky realizováno.
Odborná úroveň práce A 45/50 Autor věnuje podstatnou část popisu použitých obvodů, které jsou překladem katalogových listů výrobce a obhajuje tak svůj výběr, o kterém by se však dalo polemizovat.
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20 V DP autor navrhl dvě možná řešení komunikační jednotky a svoji pozornost také věnovat optimalizaci proudové spotřeby, jak bylo požadováno v zadání. Je uveden komunikační protokol, který zajistí zabezpečenou komunikaci, a program pro mikroprocesor vytvořen ve vhodném vývojovém prostředí. V tomto místě se autor pak autor zmiňuje o jeho úspěšném vyzkoušení. Přestože pevná část komunikačního systému byla i fyzicky realizována, postrádám zde jakékoliv výsledky reálného měření.
Formální zpracování práce E 5/10 Vlastnímu zpracování autor zřejmě nevěnoval dostatečnou pozornost. Kapitoly nejsou správně číslovány (chybí kap. 2, naopak kap. 5 je zde dvakrát). Titulek obr. 13 se vyskytuje u tří případů a použití odkazů na tyto obrázky v textu je pak značně matoucí. V celé DP je zmíněn jediný vzorec - Thompsonův vztah. Autor si mohl dát tu práci a napsat jej v Editoru rovnic.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 14276