MARTÍNEK, L. Modernizace strojního parku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce svým obsahem a pojetím odpovídá zadání. Práce je změřena na modernizaci strojního parku v provozu hrubovna ve firmě Žďas a.s., podrobný rozbor stávajícího stavu, návrh modernizace ve více variantách a doporuční finálního řešení. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice a schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Předložená diplomová práce je zaměřena na modernizaci strojního parku v konkrétních provozních podmínkách. V úvodních částech práce provedl autor analýzu stávajícího stavu a specifikoval oblasti modernizace. Ve stěžejních částech je proveden konkretní návrh modernizace strojního parku s navazujícím technicko-ekonomickým vyhodnocením. Připomínky: 1. U některých obrázků není uvedena odvolávka v textu (Obr. 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 ...) 2. L17 - obr 2.1, 2.2 - názvy sil neodpovídají ČSN ISO 3002-4. 3. L17, obr. 2.1 - prosím vysvětlit, zdroj není uveden. 4. L20 - manipulace s obrobky a upínání nepatří do řezných podmínek. 5. L28 - ..."fréza" prošla generální opravou ...?? 6. Část 2.2 - chybí textová provázanost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26601