LEBEDA, R. Software pro výpočet nejistot v LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Cílem bakalářské práce bylo v prostředí LabVIEW navrhnout postupy výpočtu standardních nejistot nepřímého měření výkonu odporové zátěže pomocí digitálních multimetrů, realizovat zkušební měření s doporučenými typy multimetrů a provést analýzu dosažených výsledků. Student přistoupil k řešení bakalářské práce zodpovědně. Oceňuji a hodnotím kladně, že se dostavoval ve stanovených termínech na pravidelné konzultace. Byla jsem průběžně informována o rozpracovanosti a stavu řešení. Jedná se o kombinovaného studenta, a tudíž časová dostupnost a rozsah konzultací nelze v porovnání s denními studenty srovnávat. Student prostudoval doporučené literární zdroje a samostatně zpracoval teoretickou část práce týkající se vyhodnocování nejistot měření. Problémy vyvstaly při aplikaci této metodiky na konkrétní nepřímá měření podle zadání práce. Jedná se o poměrně obtížné vyhodnocovací postupy, které student zvládne v případě, že dané problematice zcela rozumí. Navíc je nutné, aby tyto postupy byly velmi přesně popisovány s důsledným značením veličin a statistických charakteristik, což student podcenil. Během řešení se student nedostal do časové tísně a práci odevzdal v řádném termínu. Zadání bakalářské práce student splnil v celém rozsahu.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Šedivá, Soňa

Bakalářská práce je věnována návrhu programu v prostředí LabVIEW, který umožňuje výpočet standardních nejistot nepřímého měření výkonu odporové zátěže pomocí digitálních multimetrů. Práce je logicky členěna do čtyř kapitol, kdy první dvě teoretické kapitoly jsou věnovány popisu nejistot měření a nejistotám nepřímého měření výkonu. V následující kapitole je popsán výpočet nejistot pro čtyři provedená měření s různým zapojením a s různou velikostí odporu zátěže. Poslední kapitola popisuje vytvořený program v LabVIEW. K bakalářské práci mám následující výhrady. V kapitole č. 2 jsou symboly pro nejistoty jiné než dále v textu a v seznamu symbolů. Student v textu používá netypické názvy pro jednotlivé statistické veličiny. U příkladů výpočtu nejistot (str. 31 až 43) nejsou do vztahů dosazeny hodnoty, a tudíž je velmi obtížná kontrola správnosti výpočtu. Navíc hodnoty vypočtených rozšířených nejistot (str. 34 vztah 4.12 a str. 43 vztah 4.56) jsou jiné, než dále uváděné ve výsledku (str. 35 vztah 4.15 a str. 44 vztah 4.58) a hodnoceny ve shrnutí. V tabulkách 4-4 a 4-5 byly naměřeny hodnoty proudu při všech deseti měřeních shodné, přesto vypočtená nejistota typu A naměřeného proudu, kterou student dále v textu počítá, není nulová, jak by to podle vztahu a uvedené teorie mělo být. Hlavním problém ale vidím v závěru, kdy podle mně student chybně zhodnotil možnosti jednotlivých zapojení pro dané velikosti odporové zátěže, neboť uvádí, že pro měření velké odporové zátěže (není specifikována velikost nebo rozsah hodnot odporu) jsou vhodná obě zapojení. Navíc hodnotí zapojení z pohledu nejistot, což se neprovádí, protože o vhodnosti metody bývá rozhodováno na základě chyby metody. Co se týká vytvořeného programu, je zřejmé, že student se teprve seznamoval s programováním v LabVIEW. Program je vytvořen tak, že uživatel je nucen zadávat informace o měřicích přístrojích, které by bylo možné mít v programu předdefinovány a vyhnout se tak problémům s tím, že uživatel chyby přístrojů nebo rozsahy chybně zadá. Po formální stránce je práce na relativně slabé úrovni, je v ní velké množství překlepů a gramatických chyb. Student si v textu velmi často plete slovo statický a statistický. Dále netypicky uvádá diakritická znaménka až za číslem rovnice, než za rovnicí, jak to bývá v odborných textech obvyklé. Číslování stránek se opakuje, takže na začátku práce začíná číslování stránek správně od titulní strany, ale strana s obsahem je opět číslována jako třetí a od ní začíná číslování znovu. V tabulce 8-1 v příloze je nevhodně vytvořená hlavička tabulky a obrázek 8.4 v příloze je zbytečný, protože jednotlivé části obrázku jsou v lepším zobrazení uvedeny v kapitole č. 2. I přes výše uvedené výtky doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 52420