MATĚJÍČEK, O. Řešení hostingových služeb na open source platformách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kyselák, Martin

Diplomant ve své práci popisuje aplikaci, kterou vytvořil pro firmu poskytující webhostingové služby v městě Brně. Aplikace zajišťuje chráněný přístup zákazníků k databázím, umožňuje přístup k emailu a klientským položkám a je plně funkční. Student k práci přistupoval velmi zodpovědně, přikládá ukázky zdrojového kódu a funkci vysvětluje i na vývojových diagramech. Zadání bylo splněno a vzhledem k nasazení do ostrého provozu a skutečnému ověření činnosti této profesionální aplikace hodnotím práci jako velmi zdařilou. Výborně/98 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Vlach, Jan

Student vypracoval diplomovou práci na téma řešení hostingových služeb na platformách s otevřeným zdrojovým kódem. Závěrečné práci se nedá téměř nic vytknout. Drobnou výhradu bych měl k textu, který působí nahuštěně, což je způsobeno velmi častým střídáním řádkování, popř. střídáním typů řádkování u kapitol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 14287